01 Store Front Signage Legacy Drugstore

Title

01 Store Front Signage Legacy Drugstore

Description

The legacy drugstore specializing in curing problem with numbness has two signages with two different purposes and locations: at the entrance gate to welcome customers & on the wall to orientate customers.

Nhà Thuốc gia truyền chuyên chữa trị các chứng tê thấp có hai biên hiệu với hai mục đích và vị trí khác nhau: ở lối vào để chào đón khách hàng và trên tuờng là để hướng dẫn lối đi cho khách

Subject

legacy drugstore, curing problem with numbness, mezzanin , orienting signages

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

162 Phố Huế, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Store Front Signage Legacy Drugstore.”, Hanoi Typography, accessed April 16, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/1521