01 Textile Dyeing House

Title

01 Textile Dyeing House

Description

This Textile Dyeing house has a large multi-typo and colorful signage. The red is still the key color on the white background
Cửa hàng dệt nhuộm này có một biển hiệu lớn với nhiều kiểu chữ nhiều màu. Màu đỏ vẫn là màu chủ đạo trên nền màu trắng.

Subject

Textile dyeing,multi-typo signage, red typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

28 Đinh Liệt, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Textile Dyeing House.”, Hanoi Typography, accessed July 23, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2394