01 Fashion Shop

Title

01 Fashion Shop

Description

The fashion shop has a modern signage with white typo highlighted on blue background .
Cửa hàng thời trang này có biển hiệu kiểu hiện đại với chữ màu trắng nổi bật trên nền màu xanh.

Subject

Fashion shop, white typo, modern signage, sloughing typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

22 Đồng Xuân, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Fashion Shop.”, Hanoi Typography, accessed April 16, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2406