01 Shoes shop

Title

01 Shoes shop

Description

The shoes shop has a modern signage featuring both visuals and red typo embossed on white background helps make the store name outstanding.
Cửa hàng giày này có biển hiệu kiểu hiện đại bao gồm cả hình ảnh và kiểu chữ màu đỏ được in nổi trên nền màu trắng giúp cho tên cửa hàng càng nổi bật hơn.

Subject

Shoes shop, modern signage, red typo, embossed typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

43 Hàng Bông, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Shoes Shop.”, Hanoi Typography, accessed May 21, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2426