01 Clothes Shop

Title

01 Clothes Shop

Description

The name of the clothes shop carved into wall’s decorative frame.
Tên của cửa hàng quần áo được khắc trên khung trang trí của bức tường

Subject

Clothes shop, carving typo, decor pattern

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

47 Hàng Đào, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Clothes Shop.”, Hanoi Typography, accessed September 30, 2023, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2448