01 Wooden Handicraft & Souvenirs

Title

01 Wooden Handicraft & Souvenirs

Description

This wooden handicraft & souvenirs has a classic multi-typo signage with blue & red typos highlighted on white background.
Cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ và lưu niệm này có biển hiệu kiểu cổ điển nhiều kiểu chữ với chữ màu đỏ và xanh nổi bật trên nền màu trắng.

Subject

Wooden handicraft & souvenirs , classic signage, multi typo, red typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

26 Hàng Gai, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Wooden Handicraft & Souvenirs.”, Hanoi Typography, accessed July 12, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2510