01 Clothes & Knapsack Shop

Title

01 Clothes & Knapsack Shop

Description

This clothes & knapsack shop has a modern signage with big white typo highlighted on red background.
Cửa hàng quần áo và balo này có biển hiệu kiểu hiện đại với kiểu chữ lớn màu trắng nổi bật trên nền màu đỏ

Subject

Clothes & knapsacks, modern signage, white typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

106 Hàng Gai, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Clothes & Knapsack Shop.”, Hanoi Typography, accessed May 28, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2524