08 Hang Giay (Street View)

Title

08 Hang Giay (Street View)

Description

This phone accessories store has an old signage on top of the house. The name of the signage means selfish
Cửa hàng bán đồ phụ kiện điện thoại này có một biển hiệu cũ nằm ở trên đầu căn nhà. Tên của nó có nghĩa là ích kỷ.

Subject

Phone accessories store
embossed typo
classic signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

58 Hàng Giấy, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “08 Hang Giay (Street View).”, Hanoi Typography, accessed June 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2560