02 Nguyen Huu Huan (Street View)

Title

02 Nguyen Huu Huan (Street View)

Description

The signage of the button sewing store is hung on the wall of a narrow entrance and becomes rusty after a long time
Biển hiệu của cửa hàng may cúc áo được treo trên tường của một lối vào hẹp và trở nên gỉ sét sau một thời gian dài.

Subject

Button sewing, Welcome gate, Rusty signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

71 Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “02 Nguyen Huu Huan (Street View).”, Hanoi Typography, accessed February 29, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2586