05 Nguyen Thiep

Title

05 Nguyen Thiep

Description

This signage is heavily damaged, so there's little sign of Chinese characters left on it
Biển hiệu này bị hư hỏng nghiêm trọng, vậy nên chỉ còn lại một vài dấu hiệu của chữ Trung Quốc còn sót lại.

Subject

Old Signage
Heavily Damaged Signage
Chinese Patterns

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

Nguyễn Thiệp, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “05 Nguyen Thiep.”, Hanoi Typography, accessed February 29, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2596