01 O Quang Chuong

Title

01 O Quang Chuong

Description

This house has a simple signage with a classic red typo on the white board.Căn nhà này có một biển hiệu đơn giản với kiểu chữ màu đỏ truyền thống trên một tấm biển màu trắng

Subject

Minimal Signage
Classic red
House Signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

13 Ô Quan Chưởng, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 O Quang Chuong.”, Hanoi Typography, accessed June 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2600