03 Tran Nhat Duat

Title

03 Tran Nhat Duat

Description

"Phúc Kiến" Chinese noodle shop has a classic signage with red and blue typo highlighted on the white board
Tiệm mì "Phúc Kiến" có một biển hiệu cổ điển với kiểu chữ màu đỏ và xanh nổi bật trên biển màu trắng.

Subject

Chinese noodle shop
Red and Blue signage
Classic signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

116 Trần Nhật Duật, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “03 Tran Nhat Duat.”, Hanoi Typography, accessed July 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2612