02 Tailor house

Title

02 Tailor house

Description

Hidden deep in the corner of Ha Noi capital, this tailor shop has a small multi-typo signage right at the entrance of the corner.
Ẩn sâu trong một ngõ nhỏ của thủ đô Hà Nội, nhà may này có một biển hiệu nhỏ với nhiều kiểu chữ đuợc trêo ngay ở lối vào của ngõ

Subject

Tailor shop, multi-typo signage, classic signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

172 Hàng Bông, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “02 Tailor House.”, Hanoi Typography, accessed June 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/hanoi-typography/item/2794