Church

Title

Church

Description

Francis Xavie Parish Saigon
Father Tam Church is named after the Vietnamese name of the parish priest Francis Xavie the first father of this church. This is an important historical site in 1963 the late Republic of Vietnam President Ngo Dinh Nhiem and President Ngo Dinh Nhu's advisor were assassinated here.

Nhà Thờ Cha Tam
Nhà Thờ Cha Tam được đặt tên theo tên tiếng Việt của cha xứ Francis Xavie cha sứ đầu tiên của nhà thờ. Đậy là một địa điểm lịch sử quan trọng vào năm 1963 cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà Ngô Đình Nhiệm và cố vấn tổng thống Ngô Đình Nhu đã bị ám sát ở đây.

Subject

church, entrance, red, black, blue, white, chinese, vietnamese, bold, all cap, inpsirated by asian art

Creator

Truong Thanh Thao

Date

2018-2019

Coverage

Học Lạc st, D5

Citation

Truong Thanh Thao. “Church.”, Saigon Typography, accessed July 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/saigon-typography/item/3540