Shop

Title

Shop

Description

Minh Tiến Thành Textile Machinery Workshop
The name of the workshop was red following by the blue information and green kanji
Big upper case letter on top ò the small letter ones to show the hierachy, percise measurement of space between words.

Công Ty Máy Dệt Minh Tiến Thành
Tên của cửa hàng là màu đỏ, theo sau là thông tin màu xanh và chữ Hán
Chữ in hoa lớn trên đầu của các chữ cái nhỏ để hiển thị thứ bậc, đo lường chính xác không gian giữa các từ.

Subject

shop, red, blue, green, Vietnamese, Chinese, all cap, bold

Creator

Huynh Man Quoc

Date

2018-2019

Coverage

Luong Nhu Hoc st, D5

Citation

Huynh Man Quoc. “Shop.”, Saigon Typography, accessed June 25, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/saigon-typography/item/3560