Items

Tag Saigon mental
Advanced search

Barber shop The sign using multicolor in the letters. The main information has a hard stroke to create a hierarchy. A small handpainted of a man to let people know this is a barbershop. Tiệm cắt tóc. Bảng hiệu sử dụng nhiều màu sắc, có thêm viền ở nội dung chính để phân biệt cấp bật quan trọng của thông tin. Ngoài ra có thêm một hình vẽ nhỏ để cho người xem biết đây là tiệm cắt tóc nam.

Alley Market Sign Bảng Cấm Buôn Bán

House Palate Biển Số Nhà

Viết Hùng Contruction and Real Estate Công Ty Xây Dựng Địa Ốc Việt Hùng

Stationary and kid toy Văn phòng phẩm đồ chơi trẻ em