01 Fish sauce shop

Title

01 Fish sauce shop

Description

The fish sauce shop has its name "East Sea" carved into the wall.

Cửa hàng nước mắm này có tên "Đông Hải" được khắc trên tường

Subject

Fish sauce shop, East Sea, ancient embossed signage, wall signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Fish Sauce Shop.”, Typography in Vietnam, accessed February 29, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/1517