02 Directional Signage Legacy Drugstore

Title

02 Directional Signage Legacy Drugstore

Description

The legacy drugstore specializing in curing problem with numbness has two signages with two different purposes and locations: at the entrance gate to welcome customers & on the wall to orientate customers.

Nhà Thuốc gia truyền chuyên chữa trị các chứng tê thấp có hai biên hiệu với hai mục đích và vị trí khác nhau: ở lối vào để chào đón khách hàng và trên tuờng là để hướng dẫn lối đi cho khách

Subject

legacy drugstore, curing problem with numbness, mezzanin , orienting signages

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

162 Phố Huế, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “02 Directional Signage Legacy Drugstore.”, Typography in Vietnam, accessed February 28, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/1523