02 Electronics Store

Title

02 Electronics Store

Description

This electronics store used a classic signage style with blue & red typos highlighted on the white background.

Cửa hàng điện tử này sử dụng biển hiệu kiểu cổ điển với chữ màu xanh da trời và đỏ nổi bật trên nền màu trắng

Subject

electronics store, classic signage, multi-typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

4 Trần Cao Văn, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “02 Electronics Store.”, Typography in Vietnam, accessed May 19, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/1533