01 Dry Foodstuff Shop

Title

01 Dry Foodstuff Shop

Description

The dry foodstuff shop used a classic signage style with yellow & blue typos highlighted on the white background.
Cửa hàng thực phẩm khô này sử dụng biển hiệu kiểu cổ điển với chữ màu vàng cổ và xanh da trời nổi bật trên nền màu trắng

Subject

Dry foodstuff, Classic signage, Multi-typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

Cao Thắng, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Dry Foodstuff Shop.”, Typography in Vietnam, accessed June 14, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2384