02 Legacy Frankincense Store

Title

02 Legacy Frankincense Store

Description

The legacy frankincense store has a modern signage with yellow typo embossed on red background helps make the store name outstanding.
Cửa hàng hương tràm gia truyền này có biển hiệu kiểu hiện đại với chữ màu vàng được in nổi trên nền màu đỏ giúp cho tên cửa hàng càng nổi bật thêm.

Subject

Legacy frankincense, odern signage, yellow typo, embossed typo.

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

26 Đồng Xuân, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “02 Legacy Frankincense Store.”, Typography in Vietnam, accessed June 14, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2414