01 Lagecy Confectionery Store

Title

01 Lagecy Confectionery Store

Description

The Confectionery store used a classic signage style with blue store name typo highlighted on the white background.
Cửa hàng bánh kẹo này sử dụng biển hiệu kiểu cổ điển với tên cửa hàng màu xanh nổi bật trên nền màu trắng

Subject

Lagecy confectionery store, classic signage, blue typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

8 Hàng Đường, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Lagecy Confectionery Store.”, Typography in Vietnam, accessed June 14, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2418