02 Watch Store

Title

02 Watch Store

Description

The name of the watch showroom is embossed in modern signage with white typo highlighted on grey background helps make the store name outstanding.
Tên của cửa hàng đồng hồ này được dập nổi trên biển hiệu kiểu hiện đại với chữ màu trắng nổi bật trên nền màu xám giúp cho tên cửa hàng càng nổi bật thêm

Subject

Watch store, modern signage, embossed typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

Đường Thành, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “02 Watch Store.”, Typography in Vietnam, accessed June 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2422