01 Kindergarten

Title

01 Kindergarten

Description

The kindergarden has a classic signage featuring both visuals and multi-typos with original yellow typo highlighted on white background helps make the school name outstanding.
Trường mầm non này có biển hiệu kiểu cổ điển bao gồm cả hình ảnh và nhiều kiểu chữ với kiểu chữ màu vàng độc đáo nổi bật trên nền màu trắng giúp cho tên trường càng nổi bật hơn.

Subject

Kindergarden, classic signage, multi-typo, original yellow

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

38 Hàng Chiếu, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Kindergarten.”, Typography in Vietnam, accessed June 14, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2438