01 T-shirt Shop

Title

01 T-shirt Shop

Description

The name of the T-shirt shop is embossed with white typo highlighted on red background.
Tên của cửa hàng áo thun được in nổi với kiểu chữ màu trắng nổi bật trên nền màu đỏ

Subject

T-shirt shop, embossed typo, white typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

63 Hàng Đào, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 T-Shirt Shop.”, Typography in Vietnam, accessed June 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2456