01 Fashion Shop

Title

01 Fashion Shop

Description

The fashion shop has a classic signage with white typo highlighted on blue background .
Cửa hàng thời trang này có biển hiệu kiểu cổ điển với chữ màu trắng nổi bật trên nền màu xanh.

Subject

Fashion shop, white typo, classic signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

73 Hàng Đào, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Fashion Shop.”, Typography in Vietnam, accessed June 14, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2460