01 Art & Souvenirs Store

Title

01 Art & Souvenirs Store

Description

This Art & Souvenir store has a classic multi-typo signage with red typo highlighted on the ancient yellow background.
Cửa hàng nghệ thuật và đồ lưu niệm này có biển hiệu kiểu cổ điển nhiều chữ với chữ màu đỏ nổi bật trên nền màu vàng cổ.

Subject

Art & Souvenirs, classic signage, multi-typo, ancient yellow

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

41 Hàng Đường, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Art & Souvenirs Store.”, Typography in Vietnam, accessed April 18, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2470