01 Flowers & Souvenir Shop

Title

01 Flowers & Souvenir Shop

Description

The Flowers & Souvenir Shop used a classic signage style with red & blue typos highlighted on the white background.
Cửa hàng hoa và đồ lưu niệm này sử dụng biển hiệu kiểu cổ điển với chữ màu đỏ và xanh nổi bật trên nền màu trắng.

Subject

Flowers & Souvenir, classic signage
multi-typo, red typo.

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

33 Hàng Đường, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Flowers & Souvenir Shop.”, Typography in Vietnam, accessed June 14, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2472