01 Confectionery Store

Title

01 Confectionery Store

Description

This confectionery store has a small multi-typo signage right at the entrance with red & blue typos highlighted on ancient yellow background.
Cửa hàng bánh kẹo này có một biển hiệu nhỏ nhiều kiểu chữ nằm ngay lối vào với kiểu chữ màu đỏ và xanh nổi bật trên nền màu vàng cổ

Subject

Confectionery, classic signage
multi-typo, ancient yellow, red typo.

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

97 Hàng Đường, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Confectionery Store.”, Typography in Vietnam, accessed July 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2486