17 Hang Gai ( Detailed Left Signage)

Title

17 Hang Gai ( Detailed Left Signage)

Description

This signage belongs to a embroidery store with a mixed-color of red and black and was embossed to the white wall of the building. The building also has a carved-white-signage in Chinese on the top
Biển hiệu này thuộc về một cửa hàng thêu với sự pha trộn giữa màu đỏ và đen và nó được chạm nổi trên bức tường trắng của tòa nhà. Tòa nhà này còn có một biển hiệu bằng tiếng Hoa màu trắng được khắc trên đỉnh tòa nhà.

Subject

Embroidery Store, Morden Signage, Multi-color Signage, Chinese Typo, Embossed Typo, Carving Typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

63 Hàng Gai, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “17 Hang Gai ( Detailed Left Signage).”, Typography in Vietnam, accessed June 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2536