21 Hang Gai (Detailed View)

Title

21 Hang Gai (Detailed View)

Description

The wall on top of the tailor shop has the yellow-embossed signage, which maybe the year that the house was first built in 1928
Bức tường nằm trên tiệm may có một biển hiệu được chạm nổi màu vàng, nó có thể là năm mà căn nhà lần đầu tiên được xây vào năm 1928.

Subject

Tailor Shop, Classic Typo, Ancient Yellow, Embossed Typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

78 Hàng Gai, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “21 Hang Gai (Detailed View).”, Typography in Vietnam, accessed June 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2544