02 Hang Giay (Street View)

Title

02 Hang Giay (Street View)

Description

This signage is in the entrance of a small alley. It has a light blue background with words embossed on it. However, it is heavily damaged so there's only one letter "H" left
Biển hiệu này nằm ở lối vào của một con hẻm nhỏ. Nó có nền màu xanh nhạt với các từ được in nổi trên đó. Tuy nhiên, nó bị hư hỏng nặng nề nên chỉ còn lại một chữ "H".

Subject

Alley entrance, Welcome gate, Damaged Signage, Embossed Typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

15 Hàng Giấy, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “02 Hang Giay (Street View).”, Typography in Vietnam, accessed June 14, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2548