01 Hang Ngang

Title

01 Hang Ngang

Description

The signage of this old oriental drug store has an ancient yellow background with the name embossed on it and painted in brick red
Bảng hiệu của cửa hàng thuốc phương Đông cũ này có nền màu vàng cổ với tên của bảng hiệu được chạm nổi trên đó và được sơn màu đỏ gạch

Subject

Oriental Drug Store
Brick Red
Anccient Yellow
Embossed Typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

9 Hàng Ngang, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Hang Ngang.”, Typography in Vietnam, accessed July 23, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2562