05 Hang Ngang

Title

05 Hang Ngang

Description

These two old signages belong to two houses that are located next to each other. The left signage has a brick red name that was embossed on the white wall of the house. The other one has an ancient yellow background with a mixed-typo name embossed on it
Hai biển hiệu này thuộc về hai căn nhà nằm cạnh nhau. Biển hiệu bên trái có tên được sơn màu đỏ gạch và được in nổi trên nền trắng của căn nhà. Biển hiệu còn lại có nền màu vàng cổ với nhiều kiểu chữ được in nổi trên nó.

Subject

Multi -Typo
Brick Red
Ancient Yellow
White Typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

Hàng Ngang, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “05 Hang Ngang.”, Typography in Vietnam, accessed July 12, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2570