06 Hang Ngang

Title

06 Hang Ngang

Description

The signage of this house has an ancient yellow background with a white mixed-typo name embossed on it
Biển hiệu của căn nhà này có nền màu vàng cổ với nhiều kiểu chữ màu trắng được in nổi trên nó.

Subject

Ancient Yellow
White Typo
Multi -Typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

38 Hàng Ngang, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “06 Hang Ngang.”, Typography in Vietnam, accessed May 21, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2572