07 Hang Ngang

Title

07 Hang Ngang

Description

The signage has a brick red name that was embossed on the white wall of the house
Biển hiệu có tên màu đỏ gạch được in nổi trên nền trắng của bức tường căn nhà.

Subject

Brick Red
Classic Signage
Embossed Typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

40 Hàng Ngang, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “07 Hang Ngang.”, Typography in Vietnam, accessed May 21, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2574