01 Ly Thai To

Title

01 Ly Thai To

Description

the signage of the tailor shop is located on top of a shoemaking shop. It has various type of typo in multi-color on a white background
Biển hiệu của nhà may nằm ở trên một cửa hàng đóng giày. Nó có nhiều loại kiểu chữ bằng nhiều màu sắc nằm trên nền màu trắng

Subject

Shoemaking Shop
Tailor Shop
Multi-typo
Modern typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

18B Lý Thái Tổ, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Ly Thai To.”, Typography in Vietnam, accessed June 14, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2578