01 Ngo Quyen

Title

01 Ngo Quyen

Description

The name of this park signage was painted in white on a classic blue background. The signage means " Do not pick flower"
Tên của biển báo công viên này được sơn màu trắng trên nền màu xanh cổ điển. Biển hiệu này có nghĩa là "Không ngắt hoa"

Subject

Notice-board
Park signage
classic blue

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

Ngô Quyền, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “01 Ngo Quyen.”, Typography in Vietnam, accessed June 14, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2582