02 Nguyen Thiep

Title

02 Nguyen Thiep

Description

The house has a modern signage with stylized white typo highlighted on black background
Căn nhà có một biển hiệu hiện đại với kiểu chữ màu trắng được cách điệu nổi bật trên nền màu đen

Subject

Modern signage, stylized typo

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

25B Nguyễn Thiệp, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “02 Nguyen Thiep.”, Typography in Vietnam, accessed May 19, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2590