02 O Quang Chuong

Title

02 O Quang Chuong

Description

The welcome gate of Ô Quang Chưởng is a historical heritage. It has Chinese patterns on cement wall
Cổng Ô Quang Chưởng là một di tích lịch sử. Nó có các chữ Trung Quốc trên bức tường bằng xi-măng.

Subject

welcome gate, old corner, Chinese patterns
Cement signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

Ô Quan Chưởng, Hà Nội

Citation

Simon Richards, “02 O Quang Chuong”, Typography in Vietnam, accessed 1 April 2023, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2602.

Output Formats