01 Tran Nhat Duat

Title

01 Tran Nhat Duat

Description

The Motocycle repairing shop has three different signages. These signages were used various type of typo but mostly painted in red and blue.Cửa hàng sửa chữa xe máy có ba biển hiệu khác nhau. Những biển hiệu này được sử dụng nhiều kiểu chữ khác nhau nhưng chủ yếu được sơn bằng màu đỏ và xanh dương.

Subject

Shop signage
Motocycle repairing shop
rusty signage

Date

May-June 2017

Coverage

104 Trần Nhật Duật, Hà Nội

Citation

“01 Tran Nhat Duat.”, Typography in Vietnam, accessed May 19, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2608