02 Tran Nhat Duat

Title

02 Tran Nhat Duat

Description

The signages of the drawing class were painted on different board and used multiple typos and colors
Những biển hiệu của lớp học vẽ được sơn trên nhiều biển khác nhau và được sử dụng nhiều loại kiểu chữ và màu sắc.

Subject

Drawing Class
Mixed-typo
Multi-color
Classic signage

Creator

Simon Richards

Date

May-June 2017

Coverage

102 Trần Nhật Duật, Hà Nội

Citation

Simon Richards. “02 Tran Nhat Duat.”, Typography in Vietnam, accessed May 19, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/2610