Shop

Title

Shop

Description

Nhị Hưng Mechanic Workshop
Scary-looked letters was painted with the strong, decisive strokes, especially the letter "i" is look like a exclamation mark.

Hợp Tác Xã Cơ Khí Xây Dựng Nhị Hưng
Chữ cái trông đáng sợ được vẽ bằng những nét mạnh mẽ, quyết đoán, đặc biệt là chữ "i" trông giống như một dấu chấm than.

Subject

Mechanic workshop, faded, red, blue, mental, all cap, multitypo

Creator

Huynh Man Quoc

Date

2018-2019

Coverage

Tân Hưng st, D5

Citation

Huynh Man Quoc. “Shop.”, Typography in Vietnam, accessed June 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/3564