Shop

Title

Shop

Description

99 Store
The sign of the 99 store was handmade and showing signs of fading due to old. The letters are thick at curves and connecting points, the spaces between letters are narrow and they also have the illustration of the sewing machine to show people what they selling.

Cửa Hàng 99
Biển Hiệu của cửa hàng 99 hoàn toàn được làm bằng tay và đã có dấu hiệu bị phai mờ do cũ. Với được làm dày lên ở những nét cong và các điểm nối, khoảng cách của các chữ trong bảng hiệu hẹp và được minh hoạ bằng hình vẽ máy may nhỏ

Subject

Shop, mental, red, green, illustrate, all cap, mutitypo, san serif, faded

Creator

Hoang Thai Nguyen

Date

2018-2019

Coverage

Cach Mang Thang Tam st, D Tan Binh

Citation

Hoang Thai Nguyen. “Shop.”, Typography in Vietnam, accessed June 24, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/3594