Barber Shop

Title

Barber Shop

Description

Barber shop
The sign using multicolor in the letters. The main information has a hard stroke to create a hierarchy. A small handpainted of a man to let people know this is a barbershop.

Tiệm cắt tóc.
Bảng hiệu sử dụng nhiều màu sắc, có thêm viền ở nội dung chính để phân biệt cấp bật quan trọng của thông tin. Ngoài ra có thêm một hình vẽ nhỏ để cho người xem biết đây là tiệm cắt tóc nam.

Subject

Barber, hard stroke, multicolor, illustration, faded, all cap, multitypo

Creator

Hoang Thai Nguyen

Date

2018-2019

Coverage

D Tan Binh

Citation

Hoang Thai Nguyen. “Barber Shop.”, Typography in Vietnam, accessed July 20, 2024, https://typographyvn.rmit.edu.vn/s/vn/item/3604