Items

Tag bookstore
Advanced search

This is the discount sign in Nguyen Hue Fahasa bookstore. It shows 10% with subtext telling the discount period as well as the books' originality was from Germany. Đây là biển hiệu giảm giá trong nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ. Nó cho biết sách trên kệ này sẽ được giảm 10% và phần chữ phụ cho biết thời gian giảm giá và xuất xứ của những quyển sách này là từ Đức.