About

#hanoi #typographyvn #hanoiyellow

Identifying and documenting classic Vietnamese Typographic

Design Evident in its rapidly changing urban environments.

Xác định và ghi lại những typographic tiêu biểu của Việt Nam

Những chứng cứ thiết kế trong môi trường thành thị thay đổi chóng mặt.

Phase one -

Document and collate signs  / After the initial stage of clarifying which area was best to cover  in Hanoi, the next stage was to investigate the streets and commence ethical approval as most shops owners were keen to talk to us.

Giai đoạn một -

Ghi chú và phân loại đối chiếu các bảng hiệu / Sau giai đoạn ban đầu làm rõ khu vực nào ở Hà Nội là tốt nhất để đưa vào bài nghiên cứu, bước tiếp theo là nghiên cứu những con đường và bắt đầu xin phép hợp pháp vì phần lớn các chủ cửa hàng đều rất vui lòng nói chuyện với chúng tôi.

Phase two -

Archive all imagery /  The RMIT Omeka archive seemed like the most plausible outcome to store and to keep note of areas we had covered and combined with the library guidance and research office approval we set up a database to do so.

Giai đoạn hai -

Lưu trữ tất cả thông tin hình ảnh / Kho lưu trữ Omeka của RMIT được xem như là phương án khả thi nhất để lưu giữ và đánh dấu những khu vực mà chúng tôi đã làm xong và kết hợp với sự hướng dẫn của thư viện và sự đồng ý của bộ phận nghiên cứu, chúng tôi thành lập nên kho dữ liệu.

Phase three - Interview and document the stories / First group of interviewees Artisans What is your name, age? Which education did you have to pass to work as an artisan? What was the content of the education? What kind of models did you work with? What was your role in the design process of the signage/the typography? Was there a briefing? How precise was the briefing? Were there any guidelines from the markets or other local institutions?

Giai đoạn ba - Phỏng vấn và ghi chép lại những câu chuyện /

Nhóm đầu tiên Thợ thủ công Tên và tuổi của bạn? Bạn phải vượt qua bằng cấp giáo dục gì để trở thành một thợ thủ công? Nội dung của sự giáo dục đó là gì? Bạn làm việc với vật mẫu nào? Vai trò của bạn là gì trong quá trình thiết kế của một bảng hiệu / typography? Có sự chỉ dẫn nào không? Sự chỉ dẫn đó chi tiết như thế nào? Có những điều luật nào của thị trường hay cơ quan địa phương nào mà bạn phải tuân theo không?

Second group of interviewees Shop owners How old is your sign/typography? How do you perceive it today? Do you remember who created it? How did you find the artisan? Did you give him / her a precise briefing? Who decided on the colors, the content of the sign/the typography? Is this your name? Whose name is it? Were there any guidelines from the markets or other local institutions?

Nhóm thứ hai Chủ tiệm Bảng hiệu của bạn cũ bao nhiêu năm rồi? Bạn nhìn nhận về nó như thế nào trong hiện tại? Bạn có nhớ ai đã tạo ra nó không? Làm sao mà bạn tìm được người thợ này? Bạn có cho họ chỉ dẫn chi tiết không? Ai quyết định màu sắc, nội dung của bảng hiệu / typo? Tên bạn là gì? Tên này của ai? Có những điều luật nào của thị trường hay cơ quan địa phương nào mà bạn phải tuân theo không?

Third group of interviewees Local authorities / administration / responsible persons Are there any guidelines people have to follow, if they want to produce a new sign? Have there ever been any guidelines? Who is responsible for setting the guidelines?

Nhóm thứ ba Chính quyền địa phương / người trực thuộc / người chịu trách nhiệm Có những điều luật hay luật lệ nào họ phải tuân theo khi muốn tạo ra một bảng hiệu hay không? Đã bao giờ từng có luật lệ nào hay chưa? Ai chịu trách nhiệm trong việc đề ra những điều luật hay luật lệ này?